Kuntien haasteet 2020-luvulla, TIMMI Smart City -sarja alkaa

05.12.2019

Yhteisöllisyys on 2020-luvun tärkein teema

 

Joulukuun aikana julkaisemme lyhyen artikkelisarjan, jossa pohdimme yhteisöllisyyttä sekä sen merkitystä yhteiskunnassamme. Millaisia haasteita digitalisaatio on tuonut mukanaan, ja kuinka kunnat voivat niihin vastata? Tarkoituksenamme on herättää aiheesta keskustelua, jotta voisimme kaikki jakaa osaamistamme ja saada toisiltamme uutta näkemystä aiheeseen.

Käymme läpi näitä teemoja, ensin hieman yleisemmällä tasolla, mutta lopulta nostamme esiin konkreettisia ratkaisuehdotuksia. Esitämme, että uudentyyppiset Smart City-konseptit voivat tarjota vastauksia 2020-lukua määrittäviin kysymyksiin.

Tämä on mielestämme tärkeä aihe, joka vaikuttaa kaikkiin suomalaisiin kuntiin: niissä yhteisöissä, joissa koetaan vahvaa yhteenkuuluvuutta ja puhalletaan yhteen hiileen, on valtavasti elinvoimaa. Sellainen näkyy paitsi ihmisten hymyissä ja hyvinvoinnissa, niin myös liike-elämässä ja talouden tunnusluvuissa.

Tässä ensimmäisessä kirjoituksessa haluamme hieman pohtia, millä tavalla maailma näyttää erilaiselta 2020-luvulle siirtyessämme. Mitkä ovat merkittävimpiä muutoksen ajureita? Millaiselta tuleva vuosikymmen saattaa näyttää, niin hyvässä kuin pahassaakin?

 

Maailma muuttuu ja suomalaiset sen mukana

Maailman muutos luo suomalaisille uudenlaisia tarpeita, tai ainakin meidän tarpeemme ovat saaneet uusia muotoja: nykypäivänä teknologian kehitys muokkaa aivan uudella tavalla myös sosiaalista ympäristöämme. Digitalisaation vaikutuksesta ollaan esimerkiksi totuttu siihen, että palvelut ovat saatavilla ympäri vuorokauden, mutta toisaalta hektisen elämäntyylin myötä tullaan koko ajan tietoisemmiksi hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. 

Opitaan jälleen arvostamaan yhdessä tekemisen riemua: suomalaiset ovat huomanneet, kuinka digitaalisuus voi yhdistää, mutta myös eristää ihmisiä toisistaan. Virtuaalinen sosiaalisuus ei yksistään riitä, vaan aikaa halutaan viettää myös fyysisesti yhdessä. 

Kunnat voivat olla palveluntarjoajina kehityksen aallonharjalla, kun digitalisaation mukanaan tuomat haasteet otetaan vakavasti, mutta myös mahdollisuudet otetaan avoimin mielin vastaan.

Kunnan tehtävien ytimessä on edelleen ihmisten toimintamahdollisuuksien tasapuolinen takaaminen ja hyvinvoinnin edistäminen.

 

Kunnan tehtävä on saada ihmiset kukoistamaan

Kunnan tehtävien ytimessä on edelleen ihmisten toimintamahdollisuuksien tasapuolinen takaaminen ja hyvinvoinnin edistäminen. Kuntalaisille halutaan antaa mahdollisuuksia toteuttaa itseään, oli kyse sitten vapaa-ajan virkistystoiminnasta, tai suosiotaan kasvattaneesta yrittäjyydestä.

Ajan mukanaan tuomiin muutostarpeisiin ei välttämättä ole helppo vastata, kun toiminnan kehittäminen on usein rajallisten resurssien varassa. Teknologioista ei ole yksinkertaista ottaa kaikkea hyötyä irti, koska valmiita toimintamalleja ei vielä ole. 

Kannustimena uuden kokeilemiseen voi olla lisääntynyt ymmärrys sekä hyvinvoinnin edistämisen tärkeydestä, että huonovointisuuden kustannuksista. 

 

Yksinäinen ihminen kaupungilla

Ymmärrys kasvaa, mieli avartuu? 

Syrjäytymisen kustannukset kasvavat samalla kun sosiaalisen ympäristömme mullistukset luovat omat haasteensa kanssakäymiselle. Läsnäolon nähdään kärsineen sosiaalisen median vaikutuksesta – keskustelut käydään yhä useammin hohtavien näyttöjen kanssa sen sijaan, että pysähdyttäisiin hetkeksi juttelemaan, kun sattumalta tavataan kaupungilla touhutessa. 

Suunta on yhteisöllisyyden kannalta hieman huolestuttava. Sosiaalisen kanssakäymisen tiedetään tutkitustikin edistävän henkistä hyvinvointia, minkä vuoksi yhteisöllisyyden tukeminen ja ihmisten voimavarojen vahvistaminen ovat nousevia teemoja. Kuntien kannattaa huomioida yhteisöllisyys kaikessa toiminnassa aina kaupunkisuunnittelusta liikuntapalveluihin, jos tuloksena on hyvinvoinnin kasvaminen. 

Kuntien kannattaa huomioida yhteisöllisyys kaikessa toiminnassa aina kaupunkisuunnittelusta liikuntapalveluihin, jos tuloksena on hyvinvoinnin kasvaminen. 

Eräs keino hälventää huolia on ottaa avuksi digitaaliset ratkaisut arjen sujuvoittamiseen. Sosiaalisen ympäristön muutoksen ei nimittäin tarvitse olla pelkästään negatiivinen asia. Voisiko digitalisaatio oikeastaan olla etsimämme vastaus syrjäytymisen ehkäisyyn tai vaikkapa yhteisöllisempään elämään, jos se valjastetaankin nimenomaan lisäämään kasvotusten tapahtuvaa kanssakäymistä?

 

Tilat teknologian avulla hyvään käyttöön

Yhteinen tekeminen luo edellytyksiä pärjätä ja voida paremmin. Ihmisten lisäksi tekeminen vaatii tiloja ja palveluja, jotka ovat kaikille halukkaille saavutettavissa. Uuden teknologisen ympäristömme ansiosta kunnilla on mahdollisuudet avata tyhjillään olevat tilat harrastustoimintaa varten. Sähköinen tilavarausjärjestelmä voi toimia hyvinvointialustana, jos se tuo helpotusta yhteisen tekemisen löytämiselle. 

Uuden teknologisen ympäristömme ansiosta kunnilla on mahdollisuudet avata tyhjillään olevat tilat harrastustoimintaa varten.

Miten teidän kunnissanne suhtaudutaan alkavaan vuosikymmeneen? Näettekö pelkkiä myrskypilviä horisontissa, vai lupaako ennusteenne poutasäätä?